Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Access
MKE meni

Upravljanje bazama pomoću Accessa

Sadržaj
1 Uvod u rad sa Accessom
1.1 Namjena Accesa
1.2 Format Acces datoteka
2 Početak rada u Accesu
2.1 Start Accessa -otvaranje baze i korisnički interfejs-
2.2 Zatvaranje baze podataka i napuštanje Accessa
2.3 Podešavanje i rad sa Navigacionim panelom
2.4 Bezbjednosno upozorenje /ENABLE SECURITY ALERT/
2.5 Ekskluzivni mod: Postavljanje i uklanjanje zaštitne šifre
3 Objekti koje čine Access
3.1 Od temelja: relacione šeme do izvještaja: Reporta
3.2 Konvencije i preporuke za davanje imena
4 Kreiranje i rad sa tabelama
4.1 Access tabele i relacije
4.2 Kreiranje (definicija) tabele i kolona (polja) tebele
4.3 Tipovi podataka tabele i njihovi parametri
4.4 Dodavanje tabele u bazu podataka –kreiranje nove tabele
4.5 Definisanje polja koja čine tabelu
4.5.1 Naknadno dodavanje (zaboravljenih) polja u tabelu
4.6 Unos podataka - popunjavanje tabele
4.7 Prikaz liste s podacima (Datasheet View) za unos i obradu podatka
4.8 Dodjeljivanje podrazumijevane (default) vrijednosti polju
4.9 Kreiranje padajuće liste u tabeli sa predefinisanim vrijednostima
4.10 Kreiranje maske
4.11 Modifikovanje i naknadno uređivanje tabele
4.12 Pretraživanje zapisa slogova -Find
4.13 Zamjena zapisa - Replace
4.14 Uvoz i izvoz tabela i podataka (Export/Import)
4.14.1 Uvoz podataka u drugom obliku i povezivanje s njima -Import
4.14.2 Izvoz podataka u druge formate i baze -Export
4.15 Vježbe rada sa tabelama
5 Sortiranje i filtriranje
5.1 Sortiranje
5.2 Filtriranje
5.3 Napredne opcije filtriranja -Napredni filteri-
5.4 Pamćenje filtriranih i sortiranih tabela - SQL View/query
6 Struktura podataka Accessa i relacione baze
6.1 Indeksiranje polja, primarni ključ i indeks
7 Forme
7.1 Kreiranje proste forme
7.2 Kreiranje obrazaca pomoću Form Wizarda
7.3 Alati i kontrole kod obrasca
7.3.1 Kreiranje dugmeta
7.3.2 Događaji (Events)
7.3.3 Trivijalni događaji: otvaranje i zatvaranje forme
7.3.4 Definisanje redoslijeda unosa podataka: Tab Order
7.4 Kreiranje obrazaca pomoću Form Design
7.5 Kreiranje složene forme sa podformom
7.6 Stvaranje formi alatom za prazne obrasce: Blank Form
7.7 Meni forme sa više stranica: Tab Control
7.8 Kreiranje forme za navigaciju - navigation form-
7.8.1 Forma za navigaciju ili Komandna tabla: prozor koji je nestao
7.8.2 Kreiranje forme za navigaciju
7.8.3 Dodavanje forme ili izvještaja na formu za navigaciju
7.8.4 Uređivanje oznake na vrhu forme
7.8.5 Uređivanje natpisa forme
7.8.6 Primjer forme
7.9 Postavljanje forme za navigaciju kao podrazumijevane (STARTNE) forme
8 Veze i relacije
8.1 Veze (Relationship)
8.2 Modeli veza
8.3 Spojevi (Joins)
8.4 Tipovi i pravila spajanja tabela
8.5 Praktično kreiranje veza i povezivanje tabela
8.6 Praktične vježbe i zadaci
8.6.1 Zadatak: Pokrenite download i razmotrite bazu Contacts
9 Upiti
9.1 Alati za izradu upita - Query Tools
9.2 Izrada jednostavnog upita
9.3 Total upiti
9.4 Parametarski upit
9.5 Pretraga i upiti po sličnosti: Like
9.6 Džokeri i operatori poređenja koje možete koristiti pri pretrazi
10 Kreiranje formula - Expression Builder
10.1 Elementi složenog izraza (formule)
10.2 Osnovne vrste funkcija koje podržava Access
10.3 Kreiranje izraza pomoću Expression buildera
10.4 Automatsko nadopunjavanje: IntelliSense
10.5 IIF kod Accessa
10. 5 Vježbe kreiranja upita
11 Izvještaji – Reports-
11.1 Report Wizard- kreiranje složenih izvještaja korištenjem čarobnjaka
11.2 Label Wizard – izrada naljepnica uz pomoć čarobnjaka
11.3 Distribucija i štampanje Izvještaja
11.4 Eksport report
11.5 Vježba kreiranja izvještaja
12 Šta je Access programiranje?
12.1 Makroi (Macros)
12.2 Access moduli
12.3 Upotreba makroa ili VBA koda
12.3.1 Kreiranje poruke korištenjem makroa: Hello World Access makro
12.3.2 Dodavanje akcije: nastavak
Reference i izvori
Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R