Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Računarske mreže
MKE meni

Sadržaj:

Uvodne napomene
Sadržaj
Računarske mreže
Šta čini računarsku mrežu?
Razlozi za umrežavanje
Zajedničko korišćenje informacija (podataka)
Zajedničko korišćenje hardvera i softvera
Mrežni softver
Komunikacioni sistem
Direktna komunikacija
Zajednički komunikacijski mediji
Klasifikacija mreža
Klasifikacija mreža prema prostoru koji obuhvataju
Lokalna računarska mreža (Local Area Network, LAN)
Regionalna računarska mreža (Wide Area Network, WAN)
Internet
Mrežne arhitekture sa aspekta međusobnog odnosa i tehnike pristupa
P2P mreže ravnopravnih računara (peer-to-peer mreža)
Namjena i tipovi servera
Klijent server arhitektura
Standardne mrežne topologije
BUS magistrala (sabirnica)
STAR mreže
Token Ring mreže - Prstenaste mreže
Dodatne i izvedene mrežne topologije
Podjela računarskih mreža prema tehnologiji prenosa
Vrste prenosa podataka
Мultiplеksоvаnjе (Multipleksiranje: Multiplexing' ili 'Muxing')
Pojam paketa i paketne mreže
Pojam okvira -frame-
Prenos podataka sa komutacijom veza (circuit switched)
Prenos podataka sa komutacijom paketa (packett switched)
Prenos podataka virtuelnom vezom (virtual circuit)
Metode pristupa
Metoda višestrukog pristupa sa osluškivanjem nosećeg signala i sa otkrivanjem kolizije
Metoda višestrukog pristupa sa osluškivanjem nosećeg signala i sa izbjegavanjem kolizije
Metoda prioriteta zahtjeva
Mrežna oprema
Pasivna mrežna oprema
Mrežni kablovi
Koaksijalni kabl
Kabl sa upredenim paricama
Šta je Ethernet?
Ethernet kablovi i konektori
Načini povezivanja kod UTP kablova
Standardi za konektore i kablove
Optički kablovi
Standardi i tipovi optičkih kablova
Konvertor media pretvarač: Fiber Media Converter
Tipovi veza koje koriste telefonske mreže
PSTN Klasična (dial-up) telefonska veza sa modemom
Integrisani digitalni mrežni servisi ISDN
Digitalne pretplatničke veze DSL/ADSL
Bežični mediji
Svojstva radio talasa
Svojstva mikrotalasa
Svojstva infracrvenih zraka
Svojstva laserskih zraka
Bežična mrežna komunikacija WLAN i WiFi
Žarišna tačka -Hot spot- i WIFi
Bežična pristupna tačka Access point
Bežični LAN uređaji i LAN Adapteri
Skup servisnih usluga SSID
Bluetooth
Bluetooth proizvodi
Princip rada Bluetooth-a
Ad hoc umrežavanje Bluetooth uređaja
Bežične mreže prema prostoru koji obuhvataju
Мrеžnа kаrticа, interfejs mreža-računar
Adresa kontrole pristupa medijima -MAC-
Aktivni mrežni uređaji
Ripiter (Obnavljač signala-Repeater)
Hab (Hub)
Mrežni most (Bridge)
Svič – skretnica-komutator- (Switch)
Usmjerivač (Router)
Mrežni prolaz (gateway)
Bezbjednosna barijera (firewall) zaštita lokalne od javne mreže
Mobilni telefon i računarske mreže
Strukturno kabliranje
Protokoli
Nadležnost i posao protokola
Prоtоkоli bеz uspоstаvlјаnjа vеzе
Prоtоkоli sа uspоstаvlјаnjеm vеzе
Uprаvlјаnjе grеškаmа
Prоvjеrа pаrnоsti
Metoda Kontrolna suma - Checksum -
Ciklična provjera redundancije -CRC-
Isprаvlјаnjе grеšаkа
OSI model
Enkapsulacija
TCP/IP mrežni model
Standard koji nije postao praksa i praksa koja je postala standard
IP - Internet protokol
TCP
Razmjena podataka
Portovi
ICMP protokol za slanje kontrolnih poruka o greškama
TCP/IP protokol stek
Odnos OSI i TCP/IP modela
IPv4
IPv6
UDP: Protokol korisničkih datagrama
Klase mreža (Adresni razredi) kod Ipv4
Mrežna maska
Rezervisane IP adrese
Besklasno adresiranje - classless addressing-
Adresiranje
Hardversko MAC adresiranje
Dodjeljivanje LAN adresa i utvrđivanje sadržaja
Pretvaranje IP-adrese u hardversku ARP Protokol za rješavanje adresa
DNS sistem
Domensko ime i potpuno kvalificirano ime domena FQDN
Vršne domene TLD i domenski registri
DNS rezolucija i DNS serveri
DHCP: Dinamički protokol konfiguracije hosta
Web adresa ili Jedinstvena adresa mrežnog resursa URL
Pregled adresiranja po slojevima
Оpеrаtivni sistеmi rаčunаrа i pоdrškа zа mrеžе
Koncept Windows socketa
WebSocket, protokol koji definiše priključak na web
Osnovni alati za provjeru rada mreže
Kako saznati ime računara: Hostname
Pingovanje
Komanda tracert/traceroute
Pathping
Komanda IPCONFIG
Komanda ARP
Rad i opasnosti korištenja ARP protokola
Otkrivanje mreže- Network discovery- kod Windowsa
Promjena TCP/IP postavki kod Windowsa – Majkrosoft uputstvo:
Popravite probleme sa mrežnom vezom u Windowsu
Softver za upravljanje mrežama
Jednostavni protokol za upravljanje mrežom – SNMP
Baza upravljačkih informacija – MIB
SNMP komande
Opis rada protokola SNMP
Programske implementacije koje koriste SNMB
Instalacija i korištenje SNMP protokola kod Windowsa
Sigurna mreža i sigurnosna politika
Tehnologije za sigurnost
SSL/TLS protokol
SSL/TLS digitalni serifikat
SDN Softverski definisane mreže
SDN arhitektura
SDN kontroler
OpenFlow
Northbound API
SDN aplikacije
IoT, ili Internet stvari
Osnovne komponente i način rada IoT
Mrežne tehnologije kod IoT
IIoT, industrijski IoT
Stаndаrdi, rеfеrеntnа tijеlа i оrgаnizаciје

Reference

Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R