Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Java
MKE meni

Koncept objektno-orjentisanog programiranja kod Jave

Sadržaj
1. Osnovni koncepti i prednosti OOP u Javi
1.1 Objektno-orijentisani sistem programiranja
1.1.2 Prednosti OOP nad proceduralno-orijentisanim programskim jezicima
2. Konvencije o imenovanjima u Javi
2.1.1 Prednosti konvencije o imenovanjima u Javi
2.1.2 CamelCase u konvencijama o imenovanjima u Javi
3. Objekt i klasa u Javi
3.‚1.1 Objekt u Javi
3.‚1.2 Klasa u Javi
3.1.2 Jednostavan primjer objekta i klase
3.1.3 Instansna varijabla u Javi
3.1.4 Metoda u Javi
3.1.5 Primjer objekta i klase koji sadrže zapise o studentima
3.1.6 Drugi primjer objekta i klase
3.1.6 Različiti načini za kreiranje objekta u Javi
3.1.7 Anonimni objekt
3.1.8 Kreiranje više objekata pomoću samo jednog tipa
4. Preopterećenje (overloading) metoda u Javi
4.1 Primjer preopterećenja metode promjenom broja argumenata
4.2 Primjer preopterećenja metode promjenom tipa podataka argumenata
4.2.1 Zašto nije moguće preopterećenje metode promjenom return tipa metode?
4.2.2 Može li se preopteretiti main() metoda?
4.2..3 Preopterećenje metode i promocija tipa (TypePromotion)
4.2.3 Primjer preopterećenja metoda sa promocijom tipa ako je pronađeno poklapanje
4.2.4 Primjer preopterećenja metoda sa promocijom tipa u slučaju dvosmislenosti
5. Konstruktor u Javi
5.1.1 Parametrizovani konstruktor
5.1.2 Preopterećenje (overloading) konstruktora
5.1.3 Razlika između konstruktora i metode
5.1.4 Kopiranje vrijednosti jednog objekta u drugi (kao konstruktor kopije u C++)
6. Ključna riječ static
6.1.1 Statička varijabla
6.1.2 Statička metoda
6.1.3 Statički blok
7. Ključna riječ this
7.1 Ključna riječ this može se koristiti da uputi na instansnu varijablu tekuće klase
7.1.1 Rješenje problema pomoću ključne riječi this
7.1.2 Program gdje ključna riječ this nije potrebna
7.2 this() može biti upotrijebljen da pozove konstruktor tekuće klase
7.2.1 Gdje se koristi this() poziv konstruktora?
7.3 this može biti upotrijebljen da pozove metod tekuće klase (implicitno)
7.4 Ključna riječ this može se proslijediti kao argument u metodi
8. Nasljeđivanje (IS-A) u Javi
8.1.1 Tipovi nasljeđivanja
8.1.1 Zašto višestruko nasljeđivanje nije podržano u Javi?
9. Agregacija (HAS-A) u Javi
10. Preklapanje (overriding) metoda u Javi
10.1.1 Primjer 1 preklapanja metoda
10.1.2 Primjer 2 preklapanja metoda
10.1.3 Može li se preklopiti statička metoda?
101.4 Razlika između preopterećenja metode i preklapanja metode u Javi
11. Kovarijantni return tip (tip vraćanja)
11.1.1 Jednostavan primjer kovarijantnog return tipa
12. Ključna riječ super
12.1 Upotreba ključne riječi super
12.1.1 super se koristi da uputi na instansnu varijablu neposredne roditeljske klase
12.1.2 super() se koristi da pozove konstruktor neposredne roditeljske klase.
Primjer za ključnu riječ super gdje je super() implicitno obezbijeđen od strane kompajlera
12.1.3 super se koristi da pozove metodu neposredne roditeljske klase
12.1.4 Program gdje ključna riječ super nije potrebna
13. Blok inicijalizator instance
13.1.1 Primjer1: blok inicijalizator instance koji se poziva nakon super()
Primjer2
14. Ključna riječ final
14.1.1 Final varijabla
14.1.2 Final metoda
14.1.3 Final klasa
14.2 Šta je blank ili neinicijalizovana final varijabla?
14.2.1 Primjer blank final varijable
14.2.1 Statička blank final varijabla
14.2.1 Šta je final parametar?
15. Polimorfizam
15.1.1 Polimorfizam u vremenu izvršavanja
15.2 Upcasting
15.2.1 Primjer1 Java runtime polimorfizma
15.2.2 Primjer2 Java runtime polimorfizma
15.3 Java runtime polimorfizam sa podatkom-članom
15.4 Java runtime polimorfizam sa višenivoskim (multilevel) nasljeđivanjem
15.4.1 Primjer1
16. Statičko i dinamičko povezivanje
16.1 Statičko povezivanje
Primjer statičkog povezivanja
16.2 Dinamičko povezivanje
16.2.1 Primjer dinamičkog povezivanja
17. Operator instanceof
17.1.1 Primjer1 za java instanceof operator
17.1.2 Primjer2 za java instanceof operator
17.1.3 Operator instanceof sa varijablom koja ima vrijednost null
17.1.4 Downcasting sa java instanceof operatorom
17.1.5 Mogućnost downcastinga sa instanceof
17.1.6 Downcasting bez upotrebe instanceof
17.2 Razumijevanje stvarne upotrebe operatora instanceof
18. Apstraktna klasa u Javi
18.1 Apstraktna klasa u javi
18.1.1 Primjer apstraktne klase
18.1.2 Drugi primjer apstraktne klase u javi
Apstraktna klasa koja ima konstruktor, podatak-član, metode itd.
18.2 Pravilo: Ako postoji bar jedan apstraktni metod u klasi, ta klasa mora biti apstraktna.
18.3.1 Još jedan stvarni scenario za apstraktnu klasu
19. Interfejs u Javi
19.1 Zašto se koristi interfejs?
19.2 Razumijevanje odnosa između klasa i interfejsa
19.2.1 Jednostavan primjer java interfejsa
19.3 Višestruko nasljeđivanje u Javi pomoću interfejsa
19.4 Nasljeđivanje interfejsa
19.4.1 Šta je marker ili tagovani interfejs?
19.4.2 Ugniježdeni (nested) interfejs u javi
20. Razlika između apstraktne klase i interfejsa
20.1 Primjer apstraktne klase i interfejsa u javi
21. Java package (paket)
21.1.1 Prednosti java paketa
21.2 Jednostavan primjer java paketa
21.3 Kako pristupiti paketu iz drugog paketa?
21.3.1 Pomoću packagename.*
21.3.2 Pomoću packagename.classname
Primjer paketa pomoću import package.classname
21.3.3 Pomoću punog kvalifikovanog imena
21.3.4 Primjer paketa gdje se koristi puno kvalifikovano ime
21.4 Podpaket (subpackage) u javi
21.4.1 Primjer podpaketa
21.5 Kako staviti dve public klase u jedan paket?
22. Modifikatori pristupa u Javi
22.1.1 Jednostavan primjer private modifikatora pristupa
22.2 Uloga private konstruktora
22.2.1 default modifikator pristupa
22.2.2 Primjer default modifikatora pristupa
22.2.3 protected modifikator pristupa
22.2.4 Primjer protected modifikatora pristupa
22.3 public modifikator pristupa
22.3.1 Primjer public modifikatora pristupa
22.4 Razumijevanje svih java modifikatora pristupa
22.5 Java modifikatori pristupa sa preklapanjem metoda
Akcesori i mutatori
23. Enkapsulacija u Javi
23.1.1 Prednosti enkapsulacije u javi
23.1.2 Jednostavan primjer enkapsulacije u javi
24. Klasa Object u Javi
24.1 Metodi klase Object
25. Kloniranje objekta u Javi
25.1.1 Zašto koristiti clone() metod ?
25.1.2 Primjer clone() metoda (Kloniranje objekta)
26. Java niz (Array)
26.1.1 Prednosti Java niza
26.1. 2 Nedostaci Java niza
26.1. 3 Jednodimenzionalni niz u javi
26.1.4 Deklaracija, instancijacija i inicijalizacija java niza
26.1.5 Prosljeđivanje niza metodu u javi
26.2 Višedimenzionalni niz u javi
26.2.1 Primjer instanciranja višedimenzionalnog niza u javi
26.2.2 Primjer inicijalizovanja višedimenzionalnog niza u javi
26.2.3 Primjer višedimenzionalnog java niza
26.2.4 Koje je ime klase java niza?
26.2.5 Kopiranje java niza
26.2.6 Primjer arraycopy metoda
26.2.7 Sabiranje 2 matrice u javi
27 Poziv po vrijednosti u javi (Call by Value)
28.Ključna riječ strictfp
28.1.1 Legalni kod za ključnu riječ strictfp
28.1.2 Ilegalni kod za ključnu riječ strictfp
29. Kreiranje API dokumenta
30.Argumenti komandne linije u javi
30.1.1 Jednostavan primjer argumenta komandne linije u javi
30.1.2 Primjer argumenta komandne linije koji ispisuje sve vrijednosti
31. Razlika između objekta i klase
32. Razlika između preopterećenja metoda i preklapanja metoda u javi
33. Metod toString() u javi
33.1.1 Prednosti java toString() metoda
33.1.2 Razumijevanje problema bez toString() metoda
33.1.3 Primjer java toString() metoda
34. Klasa Java Scanner
34.1.1 Često korišteni metodi Scanner klase
34.1.2 Primjer Java Scanner-a za dobijanje ulaza sa konzole
34.1.3 Primjer Java Scanner-a sa delimiterom
Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R