Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Word Osnove
MKE meni

Microsoft Word

Sadržaj

Microsoft Word
MS Office
Namjena Worda
Word i DTP
Format Word dokumenata
1 Unos teksta
1.1 Tastatura
1.1.2 Automatski prenos i prelaz na iduću stranicu i red
1.1.3 Indikacija prelaska sa jedne strane na drugu
1.2 Font
1.2.1 Uređenje teksta izmjenama osobina fonta
2 Radno okruženje - Elementi Word prozora
2.1 Pregled kartica
2.1 Podešavanje izgleda radnog okruženja
3 Osnovne manipulacije sa Word dokumentima
3.1 Otvaranje Word dokumenta
3.1.1 Otvaranje ranije zapamćenog dokumenta Open
3.1.2 Prikaz osobina otvorenog dokumenta
3.2 Rad sa neimenovanim dokumentima
3.3 Pamćenje dokumenta
3.3.1 Automatsko pamćenje
3.4 Drugi tipovi dokumenata kod Worda
4 Stil
4.1 Kreiranje novog i modifikacija postojećeg stila
4.2 Preporuke za bolju čitljivost teksta
4.3 Rad sa šablonima
5 Osnove uređenja dokumenta formatiranje stranice
5.1 Formatiranje početne strane
5.2 Poravnanje teksta
5.3 Prored: Razmak između redova teksta i paragrafa
  5.4 Podešavanje uvlaka i poravnanja
5.4.1 Uvlačenje teksta pomoću Tab-a
5.4.2 Poravnanje i uvlačenje teksta pomoću linijara
5.5 Kreiranje i uređivanje liste nabrajanja Bullets
5.6 Uklanjanje formata
5.7 Uređivanje dokumenta u više kolona
5.8 Okvir teksta
5.9 Vodeni žig i pozadina stranice
5.10 Navigacioni panel
5.10.1 Reorganizacija dokumenta korištenjem Navigacionog panela
5.10.2 Pretraživanje u dokumentu korištenjem Navigacionog panela
5.11 Pretraživanje i zamjena teksta komandom Replace
6 Rad sa tabelama u Wordu
6.1 Kreiranje tabela
6.2 Selekcija i kretanje kroz tabelu
6.3 Uređivanje tabela
6.3.1 Podešavanje veličine tabele korištenjem linijara
6.3.2 Korištenje Table properties
6.3.3 Podešavanje veličine pojedinačne ćelije
6.3.4 Spajanje i dijeljenje ćelija
6.3.5 Automatsko ujednačavanje širina kolona i redova
6.3.6 Dodavanje redova ili kolona
6.3.7 Sječenje tabele na više dijelova - opcija Split Table
6.3.8 Izbrišite red, ćeliju ili tabelu
6.3.9 Predefinisani izgled tabele korištenje stilova tabela
6.3.10 Podešavanje izgleda tabele - Borders and shading
6.3.11 Pozicioniranje i smjer teksta unutar tabele
6.3 Sortiranje podataka unutar tabele
6.4 Korištenje formula unutar tabela
6.4.1 Primjer sabiranja brojeva u tabeli pomoću pozicijskih argumenata
6.4.2. Dostupne funkcije
7 Umetanje objekata u Word dokument
7.1 Umetanje crteža i slika u Word
7.1.1 Obrada slika u Wordu
7.1.2 Osnovni alati za obradu slika u Wordu
7.1.2.1 Adjust – Podesite paramtre slike
7.1.2.2 Promjena veličina-dimenzije slike i rotacija
7.1.2.3 Primjenite ugrađenih stilova kod Word slika: Picture Syles
7.1.3 Označavanje i numeracija slika
7.2 Korišćenje Word Art-a
7.3 Korišćenje i izrada grafikona i dijagrama unutar Worda -Chart
7.4 Umetanje i kreiranje matematičkih formula: Equation
7.5 Umetanje simbola
7.6 Inicijal
7.7 Umetanje dokumenta u otvoreni dokument - Insert File
7.8 Standardni grafički oblici: Shapes
7.8.1. Smještanje slike u oblik
Vježbe i zadaci
8 Uređivanje zaglavlja i podnožja dokumenta: Header/Footer
9 Numeracija stranica
10 Komentari-fusnote
11 Naslovi i automatsko kreiranje sadržaja (TOC)
12 Specijalni znakovi, Prikaz
13 Sekcije
13.1 Primjena Sekcija
14 Izrada cirkularnog pisma / Mail Merge
15 Automatska provjera pravopisa i gramatike
15.1 Uključivanje ili isključivanje provjere
16 Zaštita dokumenta pomoću lozinke
17 Štampanje dokumenta
17.1 Pregled dokumenta prije štampe
18 Zadaci i vježbe
Zadatak 1
Zadatak2
Vježbe i ponavljanje
Reference i izvori
Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R