Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Operativni sistemi
MKE meni

Uvod u rad sa operativnim sistemima


Sadržaj

Šta je računar i šta je OS
Funkcije i osobine OS
Razvoj OS
Peta generacija: nevidljivi ili ugrađeni račnari
Klasifikacija operativnih sistema
Pregled dodatnih klasifikacija operativnih sistema
Klasifikacija prema načinu obrade poslova
Klasifikacija po strukturi
Slojeviti
Monolitni
Virtuelne mašine
Exokernel-i
Klijent–server model - mikrokernel
Klasifikacija prema vrsti računara kojom OS upravlja
Klasifikacija prema namjeni i načinu obrade
Klasifikacija prema vrsti računarskog okruženja
Jednokorisnički OS MS DOS
Proces učitavanja DOS operativnog sistema
Korišćenje i izvršenje naredbi DOS operativnog sistema
Implementacije DOS-a
Procesor naredbi
DOS jezgra (kernel)
DOS BIOS
Zapis za pokretanje (dizanje) sistema (BOOT loader)
DOS SHELL - alternativni komandni procesor
Uslužni programi
Rad sa DOS-om
Organizacija diska kod DOS-a
Logička organizacija podataka
DOS komande
Umjesto starog DOS-a pokrenite njegovu simulaciju
Primjer upotrebe i objašnjanje nekih komandi
Izrada komandnih skripti: batch fajlova
Višestruke konfiguracije sistema
Moduli kod OS
Modul za upravljanje procesorom
Modul za upravljanje I/O kontrolerima
Modul za upravljanje radnom memorijom
Modul za upravljanje fajlovima
Modul za upravljanje procesima
Modularni operativni sistemi
Moduli i hijerajhija
Slojeviti operativni sistemi (layered systems)
Razlika između slojevite i monolitne realizacije OS
Tipovi jezgre
Monolitni OS –Monolitno jezgro- -Kernel-
Mikro jezgro (mikrokernel)
Hibridni sistemi
Sistemi zasnovani na egzojezgru
Privilegovani režim rada i sistemski pozivi
Virtuelne mašine
Sloj apstrakcije hardvera HAL –virtuelni uređaji i particionisanje
Upravljanje procesima
Program i proces
Procesi i niti
Predstavljanje procesa: Kontrolni blok procesa –PCB-
“Laki” i “teški” procesi
Osnovna stanja procesa
Operacije nad procesima
Kreiranje procesa
Završetak procesa
Odnosi među procesima
Međusobno isključenje procesa
Sinhronizacija procesa
Uzajmno blokiranje procesa – zastoj
Raspodjela poslova
Konkurentni procesi
Problem upravljanja konkurentnim procesima
Redovi čekanja na procesor
Planer poslova i dispečer sistema
Pojam, struktura, upravljanje i zaštita fajlova
Pojam fajla - datoteka (file)
Format ili tipovi datoteka
Prepoznavanje i otvaranje fajla kod Unixa
Logički i fizički sistem za upravljanje datotekama
Logička struktura i organizacija datoteka (FILE SYSTEM)
Direktorijumi
Označavanje datoteka
Realizacija sistema datoteka
Organizacija i fizička struktura sistema datoteka kod sekundarne memorije (diskova)
Logička struktura i organizacija datoteka
Upravljanje podacima (datotekama)
Operacije nad datotekama
Zaštita fajlova
Upravljanje memorijom
Dodjeljivanje memorije
Vremenski i prostorni problem upravljanja memorijom
Memorijski sistem sa više nivoa
Logičko i fizičko adresiranje memorija
Vezivanje adresa
Privremena razmjena - SWAP
Virtuelna memorija
Raspodjela memorije
Multiprogramiranje i statičke particije
Diskontinualno dodjeljivanje memorije- dinamička alokacija straničenjem
Straničenje
Segmentacija memorije
Segmentacija sa straničenjem
Fragmentacija memorije
Zaštita memorije
Upravljanje uređajima U/I processing&control
U/I moduli
Blok dijagram U/I modula
Tehnike izvršavanja U/I operacija
Programirani U/I model
Prekidina tehnika U/I – Interapt U/I model
Direktan pristup –DMA model pristupa U/I uređajima
Zaštita operativnih sistema
Vrste napada
Virusi
Crvi
Trojanski konj
Mehanizmi zaštite i autentikacija
Osnovne karakteristike Windows OS
Upravljanje objektima Izvršni servisi: Egzekutiva
Programi i procesi kod Windows OS
Umrežavanje
Sigurnosni podsistem
NTFS sistem datoteka
Informacije o Windows OS – Windows registar - Windows Registry
Promjena -editovanje Windows registra
Kreiranja procesa i Windows model programiranja
Komunikacija između procesa
DLL: Biblioteke za dinamičko povezivanje
Kako kreirati DLL?
Sistemski pozivi i API kod Windowsa (Windows API/WinAPI)
API Funkcije
Kategorije API servisa
MFC
Komentar uz prethodni Windows i naredni Android OS
Android
Android arhitektura – 5 komponenti Android arhitekture
Linux kernel
Biblioteke-Libraries
-ART- Android Runtime- Rantajm kontrola izvršavanja programa
Okvir aplikacije -Application Framework-
Aplikativni nivo -Applications- Programiranje Android aplikacija
Editor interfejsa Android Studia
Prateći programi Android Studia
Stvaranje Android aplikacije
Aktivnosti - Activity- kod Android Studia
Korisnički nivo
Izvori i reference

Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R